[0] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z] [#]
文章列表 - 原始佛教
文章名稱 最新章節 作者 字數 更新 狀態
不為色誘的東岳承晙(1840~1909年,日本) 不為色誘的東岳承晙(1840~1909年,日本) 曾普信 2K 14-02-13 已完成
肇論疏 肇論疏 釋元康撰 131K 12-10-06 已完成
大慧度經宗要 大慧度經宗要 釋 元曉撰 18K 12-09-24 已完成
隨相論(解十六諦義) 十六諦義出隨相論釋 陳天竺三藏真諦譯 36K 12-09-20 已完成
施設論 施設論 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 49K 12-09-07 已完成
阿含口解十二因緣經 阿含口解十二因緣經 后漢安息優婆塞都尉安玄共沙門嚴佛調譯 8K 12-09-07 已完成
大乘修行菩薩行門諸經要集 大乘修行菩薩行門諸經要集 大唐至相寺沙門釋智嚴譯 87K 12-07-02 已完成
外道問圣大乘法無我義經 外道問圣大乘無我義經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 4K 12-07-02 已完成
佛說大方廣未曾有經善巧方便品 佛說大方廣未曾有經善巧方便品 西天譯經三藏朝奉大夫試鴻臚卿傳法大師臣施護奉 詔譯 5K 12-07-02 已完成
佛說除恐災患經 佛說除恐災患經 乞伏秦沙門釋圣堅譯 19K 12-06-08 已完成
緣起圣道經 緣起圣道經 大唐三藏法師玄奘奉詔譯 5K 12-06-04 已完成
師子莊嚴王菩薩請問經 師子莊嚴王菩薩請問經 終南山豐德寺律師道宣撰 5K 12-04-29 已完成
圣善住意天子所問經 圣善住意天子所問經 元魏三藏毗目智仙共般若流支譯 60K 12-04-06 已完成
菩薩行方便境界神通變化經 佛說菩薩行方便經 宋天竺三藏法師求那跋陀羅譯 50K 12-03-31 已完成
《薩曇分陀利經》 薩曇分陀利經 失譯人名今附西晉錄 4K 12-03-31 已完成
添品妙法蓮華經 添品妙法蓮華經 隋天竺三藏阇那崛多共笈多譯 178K 12-03-31 已完成
《妙法蓮華經》 妙法蓮華經 后秦龜茲國三藏法師鳩摩羅什奉 詔譯 193K 12-03-30 已完成
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經 佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿明教大師臣天息災奉 詔譯 3K 12-03-30 已完成
佛說圣佛母小字般若波羅蜜多經 佛說圣佛母小字般若波羅蜜多經 西天中印度惹爛䭾羅國密林寺三藏賜紫沙門臣天息災 4K 12-03-30 已完成
佛說圣佛母般若波羅蜜多經 佛說圣佛母般若波羅蜜多經 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 2K 12-03-30 已完成
普遍智藏般若波羅蜜多心經 普遍智藏般若波羅蜜多心經 摩竭提國三藏沙門法月重譯 2K 12-03-30 已完成
仁王護國般若波羅蜜多經 仁王護國般若波羅蜜多經 大唐新翻護國仁王般若經序 36K 12-03-30 已完成
圣八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經 圣八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 4K 12-03-28 已完成
佛說醫喻經 佛說醫喻經  西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 2K 12-03-22 已完成
佛說灌頂王喻經 佛說灌頂王喻經 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護等奉 詔譯 2K 12-03-22 已完成
佛說譬喻經 佛說譬喻經 大唐三藏法師義凈譯 2K 12-03-22 已完成
佛說大魚事經 大魚事經 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 2K 12-03-22 已完成
佛說群牛譬經 佛說群牛譬經 西晉沙門法炬譯 2K 12-03-22 已完成
猘狗經 佛說猘狗經 吳月支國居士支謙譯 2K 12-03-22 已完成
法集要頌經 法集要頌經 西天中印度惹爛馱啰國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 詔 54K 12-03-22 已完成
云南时时是官网